Privacybeleid

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd. Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 23-06-2021. Dit beleid is enkel van toepassing op alle persoonsgegevens die wij vergaren wanneer wij contact met u hebben. Door gebruik te maken van onze diensten en website geef je aan dit beleid te accepteren.

Wie zijn wij

Wij zijn Willems & Steinvoort makelaars, een aankoop- en verkoopmakelaar en taxateur die gevestigd is aan de:

Rijnlaan 7 3522 BA Utrecht

Willems & Steinvoort makelaars is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u met ons opnemen via info@willems-steinvoort.nl

Als er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst met een van onze makelaars of via wiens bemiddeling u een huis koopt, dan is de aanvullende privacyverklaring van de NVM van toepassing. Deze verklaring van het NVM is aanvullend. Wanneer u een woning door Willems & Steinvoort Makelaars laat taxeren is de aanvullende privacyverklaring van het NWWI van toepassing. 

De persoonlijke informatie die wij verwerken

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Naam en andere identificeerbare informatie

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen.

Onze communicatie met u

Wij leggen uw communicatie met ons vast wanneer u ons een e-mail stuurt of online via social media. Wanneer u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database.

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt

Wij kunnen uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen wanneer u onze website bezoekt. Met uw toestemming kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Verder kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt.

Informatie die u met ons deelt

Als u op ons reageert via het contactformulier of via social media, kiest u er zelf voor om informatie met ons te delen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij verzamelen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website gebruikt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Willems & Steinvoort Makelaars kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Dit gebeurt wanneer u een formulier invult of via social media met ons communiceert. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Om diensten aan u te verlenen

Om het gebruik van onze online diensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor statistisch onderzoek

Om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers worden automatische hulpmiddelen gebruikt. Hierdoor kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren.

Wij kunnen verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren voor het uitvoeren van ons onderzoek. Er worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt: wij gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

Voor directe marketingdoeleinden

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt worden om u marketingberichten te sturen. Wij kunnen automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren, zodat wij weten welke informatie voor u relevant is. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

De resultaten van onze analyse worden gebruikt om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn.

Voor onze marketingberichten zullen wij verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via info@willems-steinvoort.nl

Gegevens delen met derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaal netwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Voor statistisch onderzoek en direct marketing

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

Websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Willems & Steinvoort Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Beveiliging en bewaring

De benodigde technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Bewerkersovereenkomst

Willems & Steinvoort Makelaars verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Willems & Steinvoort Makelaars daarom aan als ‘bewerker’ en de cliënt aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Willems & Steinvoort Makelaars en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Willems & Steinvoort Makelaars  met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Willems & Steinvoort Makelaars en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Willems & Steinvoort Makelaars niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Willems & Steinvoort Makelaars de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Willems & Steinvoort Makelaars neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

 

Wet Meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Willems & Steinvoort Makelaars sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Willems & Steinvoort Makelaars gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Willems & Steinvoort Makelaars de cliënt daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Willems & Steinvoort Makelaars bekend is geworden met het datalek. Willems & Steinvoort Makelaars probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Willems & Steinvoort Makelaars dient en zal dit onverwijld melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Willems & Steinvoort Makelaars nader wordt onderzocht), zal Willems & Steinvoort Makelaars in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

Indien de cliënt van Willems & Steinvoort Makelaars een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Willems & Steinvoort Makelaars, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Willems & Steinvoort Makelaars geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Willems & Steinvoort Makelaars in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Willems & Steinvoort Makelaars daardoor leidt. Willems & Steinvoort Makelaars zal de melding dan direct intrekken.

Uw rechten

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar: 

Willems & Steinvoort Makelaars 

Rijnlaan 7

3522 BA Utrecht

U kunt via info@willems-steinvoort.nl contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid.